• ซื้อ0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าว,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวราคา,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวแบรนด์,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวผู้ผลิต,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวสภาวะตลาด,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวบริษัท
  • ซื้อ0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าว,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวราคา,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวแบรนด์,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวผู้ผลิต,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวสภาวะตลาด,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวบริษัท
  • ซื้อ0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าว,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวราคา,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวแบรนด์,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวผู้ผลิต,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวสภาวะตลาด,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวบริษัท
  • ซื้อ0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าว,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวราคา,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวแบรนด์,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวผู้ผลิต,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวสภาวะตลาด,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวบริษัท
  • ซื้อ0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าว,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวราคา,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวแบรนด์,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวผู้ผลิต,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวสภาวะตลาด,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวบริษัท
  • ซื้อ0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าว,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวราคา,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวแบรนด์,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวผู้ผลิต,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวสภาวะตลาด,0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าวบริษัท
  • video
0.5 กก. 1 กก. 2 กก. 3 กก. 4 กก. 5 กก. เครื่องบรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุภัณฑ์เครื่องเย็บเมล็ดข้าว
  • Jialong
  • จีน
  • 30 วันทำการ
  • 100 ชุดต่อเดือน

บรรจุสูญญากาศข้าวบรรจุเม็ดบรรจุเครื่องเย็บเมล็ดข้าว:
- รุ่นสินค้า: แอลแซดบี-600-R10
- ช่วงการบรรจุ: 0.5-5กก
- ความเร็วในการบรรจุ : 540-600 ถุง/ชม
- การใช้งาน: ข้าว เมล็ดพืช ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวสาลี อาหารสัตว์ ข้าวฟ่าง ข้าวโพด เมล็ดถั่วฝักยาว กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เกลือ ชา แป้ง ปุ๋ย ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวโพด ข้าวไรย์ ทานตะวัน เรพซีด เมล็ดลินสีด ข้าวฟ่าง ฯลฯ

แอลแซดบี-600-R10 0.ข้าวสูญญากาศอิฐ 5-5 กก./บรรจุเม็ดชุดเต็มประกอบด้วย:

คำอธิบาย

จำนวน

เครื่องให้ถุงอัตโนมัติ

1 ชุด

เครื่องชั่งน้ำหนักความเร็วสูง

1 ชุด

เครื่องบรรจุ

1 ชุด

สายพานลำเลียงด้วยเครื่องเย็บ

(1 ชุด)

เครื่องพับ

1 ยูนิต

เครื่องเย็บ

1 ยูนิต


การกำหนดค่าหลัก:

รายละเอียดสินค้า

การกำหนดค่า

หน้าจอสัมผัส (ตัวควบคุมการชั่งน้ำหนัก)

สวิตเซอร์แลนด์  /   เมทเลอร์ โทเลโด

โหลดเซลล์

สหรัฐอเมริกา/เซลตรอน

สวิตช์ไฟ

ญี่ปุ่น/ออมรอน

ลิมิตสวิตช์

ญี่ปุ่น/ออมรอนเจิ้งไถ

เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็ก

ฝรั่งเศส/   ชไนเดอร์

ปุ่ม,ลูกบิด

ฝรั่งเศส/   ชไนเดอร์

รีเลย์ระดับกลาง

ญี่ปุ่น/ออมรอน

กระบอก

ไต้หวัน/แอร์แทค

กระบอกไฟฟ้า

ญี่ปุ่น/บตท,ที่นั่น

โซลินอยด์วาล์ว

ไต้หวัน/อาร์กติก

เซอร์โวมอเตอร์

ญี่ปุ่น/ พานาโซนิค

เครื่องยนต์

จีน/เกาฉี

ปั๊มสุญญากาศ

เยอรมนี/เลย์โบลด์

เครื่องเย็บ

จีน/ป้าฟาง


พารามิเตอร์ทางเทคนิค:


ความเร็วในการบรรจุ

540-600 ถุง/ชม

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์

0.5-5กก

เกรดพรีเซสชั่น

เอ็กซ์(0.5)

วัสดุที่ใช้บังคับ

วัสดุที่เป็นเม็ด เช่น ข้าว

ความกดอากาศ

0.5-0.6MPa 14มลูกบาศก์/ชม

พลัง

380/220V 6KW

ที่เก็บกระเป๋า

100-300

LWH

3650x2000x2700มมฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ 

- ใช้งานง่าย โครงสร้างกะทัดรัด ตอบสนองรวดเร็ว และมีอัตราความล้มเหลวต่ำ 

- ใช้โหลดเซลล์ที่นำเข้า องค์ประกอบนิวแมติกและนักสืบ พร้อมด้วยอุปกรณ์ลดขนาดตัวเองและความปลอดภัย 

- ฟังก์ชั่น สุด ๆ กรอง ของการป้องกันการสั่นสะเทือน ป้องกันการรบกวน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการชั่งน้ำหนักมีเสถียรภาพและแม่นยำ 

- กระบอกสูบ 3 ขั้น กระบอกสูบเดียวสามารถเคลื่อนที่ได้ 4 สถานี โครงสร้างกะทัดรัด ตอบสนองรวดเร็ว และมีอัตราความล้มเหลวต่ำ 

- ตัวควบคุมที่มีความแม่นยำสูง พร้อมการแก้ไขข้อผิดพลาดอัตโนมัติ สัญญาณเตือนอัตโนมัติสำหรับค่าเผื่อที่เกินและต่ำกว่าค่าเผื่อ และฟังก์ชันวินิจฉัยข้อผิดพลาดอัตโนมัติ 

- พอร์ตอนุกรม RS232/485 ที่สงวนไว้สามารถใช้กับระบบการจัดการภายนอกสำหรับการสื่อสารข้อมูลได้ 

- ฟังก์ชั่น สุด ๆ กรอง ของการป้องกันการสั่นสะเทือน ป้องกันการรบกวน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการชั่งน้ำหนักมีเสถียรภาพและแม่นยำ 

- ฟังก์ชั่นการกู้คืนคีย์เดียว กดปุ่มรีเซ็ตกลับไปเป็นพารามิเตอร์เริ่มต้น สุดยอดเครื่องบรรจุถุงข้าว รูปถ่ายสินค้า

Rice Packing Machine

Rice Filling Packing Machine

0.5kg 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg Rice Packing Machine


Rice Packing Machine


Rice Filling Packing Machine0.5kg 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg Rice Packing Machine


Rice Packing Machine


Rice Filling Packing Machine


0.5kg 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg Rice Packing Machine


Rice Packing Machine


Rice Filling Packing Machine0.5kg 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg Rice Packing Machine

อ้างอิงโครงการ:

Rice Packing Machine

Rice Filling Packing Machine

0.5kg 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg Rice Packing Machine

Rice Packing Machine


รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

close left right